Maximum children performed yoga under one roof

0comments 0.46 mins read
Maximum children performed yoga under one roof

Maximum children performed yoga under one roof

The record for performing Yoga under one roof by maximum number of children was set by Shiv Jyoti Convent School Kota, Rajasthan. Celebrating International Yoga Day 2023. A total of 451 children of Shiv Jyoti Convent School, Kota performed different asanas as Uttanpadasana, Pawanmuktasana, Maraktasana, Bhujangasana, Salabhasana Naukasana, Dhanurasana, Paschimotanasana, Vriksasana, Trikonasana, Dhruv Asana, Sukshma Yogic Kriya, Surya Namaskar and Chandra Namaskar for 1 hour to emphasise on ‘Yoga se Hoga’. They started yoga at 4:30 pm in the school premises and ends at 5:30 pm; as confirmed on June 21, 2023.