Adjudicators

Adjudicators

Ashutosh Mittal

Dr. L. Franklin

Ashutosh Mittal

Harish R

Vivek Raja​

Nelson John Dsouza

Bhushan Chauhan

Biswadeep Roy Chowdhury

Dr. Sunita Dhote

Brijmohan Yadav

Dr. Vasudha Ashok

Anjul Tomar

Shailesh Patel

R. K. Verma

Makam Dinesh Kumar

Dr. Sandeep Singh

Tushar Chetwani

Smita Singh

Sunita Arya

Vinod Kumar Singh

Krishna Kumar Gupta

Dr. Kushal Sachan

Rekha Singh

Meena Shah

Sunita Kedia

Deepander Pratap
Singh Choudhary

Rajendra Gorakharao
Patil

Shailendra Jain

Dr. Parvez Ahmed

Mahesh C Pahwa

Neelima Chhajed

Chitranjan Mahant

Bhanu Pratap

Richi Sharma

Pradeep Peter Joseph

Samir Das

Seema Manikoth

Lakshmi S Nair

Rajlaxmi Singh
Choudhary

Nikhilesh Sawarkar

Dr. AK Jain

Samar Charkroborty

Nagendra Singh

Dr. Issac

Dr. Manoj Tatwadi

Squadron Leader Jayasimha

Dileep Mane

Sanjay Waghmare

Pradeep Jain

Mahesh Gupta

Manoranjan Kumar Choudhary

Anoop Modi

Virender Singh

Dr Bhuvnesh Mathuria

Mohit Kumar Vats

Pratik Anand

Milind A. Joshi

Fasil Ashraf

Ashish Ashok Agrawal

Shailesh C. Patel